Дисципліни

Порядок проходження дистанційного навчання з предмету «Внутрішня медицина» в зв'язку з проведенням карантину.

 

1. Теми практичних занять вказані на сторінці кафедри на сайті ДМА http://404.dsma.dp.ua/studentam/disciplini Файли «Тематичний план з практичних занять» з першого по п'ятий включно (Додаток 1), послідовність циклів наступна: ревматологія, військова терапія, нефрологія, гастроентерологія, кардіологія.

2. При виконанні завдань студент повинен використовувати основний підручник з внутрішньої медицини, військової терапії та методичні рекомендації, які знаходяться на сайті кафедри .

3. Необхідно щодня виконати завдання зазначені в методичних рекомендаціях для студентів (відповісти на питання, вирішити тести та клінічні задачі і виписати рецепти).

4. Написати історію хвороби (дані студентами отримані)

5. За період проведення карантину кожен студент зобов'язаний додатково подати 4 реферати з військової терапії та по одному реферату на вибір по кожному змістовному модулю (ревматологія, нефрологія, гастроентерологія, кардіологія).

6. По закінченню циклу студент зобов'язаний надати своєму викладачу:

- зазначені вище реферати;

- письмові відповіді на тести та задачі;

- історію хвороби.

7. Проходження виробничої практики буде розпочато після закінчення карантину, за узгодженням з завучем кафедри старостою десятка.

8. Дата проведення контрольних тестів з теоретичних знань буде узгоджена з завучем кафедри.

9. Дата проведення заліку з предмету «Поліклінічна практика» буде узгоджена з завучем кафедри.

10. kafedravm2dma@gmail.com. Щодня відповідно до розкладу тем, кожен студент після виконання завдання спрямовує на вказану адресу результати роботи в електронному вигляді.

11. При ідентичних відповідях у різних студентів відповідь не зараховується всім, хто надав даний варіант.

 

У випадку питань староста групи звертається до завуча кафедри

доцента  Філіппової Олександри Юріївни

 

 

 

 

 

 

Додаток 1.

Кафедра внутрішньої медицини   2     Кафедра внутренней медицины   2    

   Department of Internal Medicine 2

 

«Внутрішня медицина. Модуль 2» «Внутренняя  медицина. Модуль 2»

"Internal medicine. Module 2"

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

THEMATIC PLAN OF PRACTICAL LESSONS

Змістовний модуль 1. «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб серцево-судинної системи»

Содержательный модуль 1. «Основы диагностики, лечения и профилактики основных болезней сердечно-сосудистой системы»

 

Content module 1: " Fundamentals of diagnosis, treatment and prevention of major diseases of the circulatory system "

 

№ теми

№ темы

# of topics

Тема

Тема

Topic

Кількість навчальних годин

Количество учебных часов

Number of study hours

1.

Хронічні форми ішемічної хвороби серця.

Хронические  формы ишемической болезни сердца.

Chronic forms of ischemic heart disease

6

2.

Гострий коронарний синдром (нестабільна стенокардія, гострий інфаркт міокарда).

Острый коронарный синдром (нестабильная стенокардия, острый инфаркт миокарда).

Ischemic heart disease: acute coronary syndrome and acute myocardial infarction

6

3.

Вроджені вади серця у дорослих.

Вроджденные пороки сердца у взрослых.

Congenital heart disease in adult

4

4.

Набуті вади серця.

Приобретенные пороки  сердца.

Acquired heart disease (valvular heart disease)

4

5.

Інфекційний ендокардит.

Инфекционный эндокардит.

Infective endocarditis

4

6

Перикардити.

Перикардиты.

Pericarditis

4

7.

Міокардити та кардіоміопатії.

Миокардиты и кардиомиопатии.

Myocarditis and cardiomyopathy

4

8.

Легеневе серце.  Тромбоемболія легеневої артерії.

Легочное сердце.  Тромбоэмболия легочной артерии.

Pulmonary heart and pulmonary embolism

4

9.

Порушення ритму серця

Нарушения ритма сердца

Disorders of Heart rhythm and conduction (arrhythmias )

6

10.

Порушення провідності серця

Нарушения проводимости сердца

Disorders of Heart rhythm and conduction (arrhythmias and blockade)

6

11.

Гостра серцева недостатність.

Острая сердечная недостаточность.

Acute Heart failure

4

12.

Хронічна серцева недостатність

Хроническая сердечная недостаточность.

Chronic Heart failure

4

56

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістового модуля 2. «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб кістково-м'язової системи та сполучної тканини»

Содержательный модуль 2. «Основы диагностики, лечения та профилактики основных болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани»

Content module 2: "Principles of diagnosis, treatment and prevention of major diseases of the musculoskeletal system and connective tissue"

 

№ теми

№ темы

# of topics

Тема

Тема

Topic

Кількість навчальних годин

Количество учебных часов

Number of study hours

Вивчено

13.

Гостра ревматична лихоманка. Системні захворювання сполучної тканини (системний червоний вовчак).

Острая ревматическая лихорадка. Системные заболевания соединительной ткани   (системная красная волчанка).

Rheumatic Fever. Systemic diseases of connective tissue (SLE)

4

Вивчено

14.

Системні захворювання сполучної тканини (системна склеродермія, дерматоміозит).

Системные заболевания соединительной ткани   (системная склеродермия, дерматомиозит).

Systemic diseases of connective tissue (systemic scleroderma, dermatomyositis)

4

 

15.

Системні васкуліти.

Системные васкулиты.

Systemic vasculitis

4

 

16.

Ревматоїдний артрит.

Ревматоидный артрит.

Rheumatoid arthritis

6

Вивчено

17.

Остеоартроз.

Остеоартроз.

Osteoarthritis

6

Вивчено

18.

Подагра

Подагра

Gout

4

 

19.

Серонегативні спондилоартропатії (анкілозивний спондилоартрит, реактивні артрити)

Серонегативные  спондилоартропатии (анкилозивный спондилоартрит, реактивные артриты)

Seronegative spondyloarthropathy (Ankylosing Spondylitis. Reactive arthritis)

6

 

 

 

 

 

34

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістового модуля 3. «Основи діагностики, лікування та профілактики

основних хвороб сечовидільної системи»

Содержательный модуль 3. «Основы диагностики, лечения та профилактики основных болезней мочевыделительной системы»

Content modules 3. "Principles of diagnosis, treatment and prevention of major diseases of the genitourinary system "

День графіка

День

Графика

Schedule of study

Тема

Тема

Topic

Кількість навчальних годин

Количество учебных часов

Number of study hours

23

Гломерулонефрити.  Амілоїдоз нирок.

Гломерулонефриты.  Амилоидоз почек.

Glomerulonephritis. Amyloidosis of the kidneys

6

 

24

Пієлонефрити. Тубулоінтерстиційний нефрит.

Пиелонефриты. Тубулоинтерстициалный нефрит.

Pyelonephritis. Tubulointerstitial nephritis.

6

 

25

Гостре пошкодження нирок. Хронічна хвороба нирок

Острое повреждение почек. Хроническая болезнь почек.

Acute damage to the kidneys. Chronic kidney disease.

6

 

18

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістового модуля 4: «Військова терапія»

Содержательный модуль 4: «Военная терапия»

Content module 4: "Military therapy"

День графіка

День

Графика

Schedule of study

Тема

Тема

Topic

Кількість навчальних годин

Количество учебных часов

Number of study hours

26

Організація терапевтичної допомоги у воєнний час та при надзвичайних ситуаціях у мирний час. Ураження отруйними речовинами у воєнний та мирний час

Организация терапевтической помощи в военное время и при чрезвычайных ситуациях у мирное время. Поражение отравляющими веществами в мирное и военное время.

The organization of therapeutic care in wartime and in emergency situations in peacetime. Defeat of poisonous substances in peacetime and wartime.

4

 

27

Радіаційні ураження. Поняття про променеву травму, надання медичної допомоги на етапах медичної евакуації. Гостра променева хвороба. Етапне лікування хворих з гострою променевою хворобою. Атипові форми променевої хвороби.

Радиационные поражения.   Понятие про лучевую травму, оказание медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации. Острая лучевая болезнь. Этапное лечение больных с острой лучевой болезнью. Атипичные формы лучевой болезни.

Radiation damage. The concept of radiation injury, the provision of medical care at the stages of medical evacuation. Acute radiation sickness. Stage treatment of patients with acute radiation sickness. Atypical forms of radiation sickness.

4

Захворювання внутрішніх органів при бойовій хірургічній травмі та травмах в умовах катастроф та аварій мирного часу. Захворювання, викликані дією на організм термічних факторів (тепла та холоду).

Заболевания внутренних органов при боевой хирургической травме та травмах в условиях катастроф и аварий мирного времени. Заболевания, вызванные действием на организм термических факторов (тепла и холода).

Diseases of internal organs during combat surgical trauma, those injuries in the conditions of catastrophes and peacetime accidents. Diseases caused by the action on the body of thermal factors (heat and cold).

4

28

Невідкладні стани, надання терапевтичної допомоги при загрожуючих життю станах на етапах медичної евакуації. Бойова психічна травма.

Неотложные состояния, оказание терапевтической помощи при угрожающих жизни состояниях на этапах медицинской эвакуации. Боевая психическая  травма.

Emergency conditions, the provision of therapeutic care in life-threatening states at the stages of medical evacuation. Combat mental trauma.

4

 

16

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

змістовний модуль 5: Основи діагностики, лікування та профілактики деяких хвороб системи травлення ”

Содержательный модуль 5: Основы диагностики, лечения и профилактики некоторых болезней системы пищеварения ”

Content module 5: "Principles of diagnosis, treatment and prevention of certain diseases of the digestive system"

День графіка

День

Графика

Schedule of study

Тема

Тема

Topic

Кількість навчальних годин

Количество учебных часов

Number of study hours

29

Хронічні гепатити та цирози печінки.

Хронические гепатиты и циррозы печени.

Chronic hepatitis and Cirrhosis of the liver

8

30

Жовчнокам'яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні біліарні порушення

Желчекаменная болезнь, хронический холецистит и функціональные билиарные нарушения

Cholelithiasis, chronic cholecystitis and biliary functional disorders

4

Хронічні панкреатити.

Хронические панкреатиты.

Chronic pancreatitis

4

16

 

 

 

 

 

 

№ теми

№ темы

# of topics

Тема

Тема

Topic

Кількість навчальних годин

Количество учебных часов

Number of study hours

Залік з лікарської виробничої практики

Зачет по врачебной (производственной) практике

Test for medical practice

140

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. кафедри внутрішньої медицини 2 професор                                   О.В.Курята

 


Дисціпліни, що викладаються на кафедрі:ĉ
Кафедра Внутрішньої медицини 2,
27 вер. 2018 р., 23:43
ą
Кафедра Внутрішньої медицини 2,
27 вер. 2018 р., 23:51
ą
Кафедра Внутрішньої медицини 2,
27 вер. 2018 р., 23:51
ą
Кафедра Внутрішньої медицини 2,
27 вер. 2018 р., 23:52
ą
Кафедра Внутрішньої медицини 2,
27 вер. 2018 р., 23:52
ą
Кафедра Внутрішньої медицини 2,
27 вер. 2018 р., 23:52
ĉ
Кафедра Внутрішньої медицини 2,
26 серп. 2018 р., 06:22
Comments