Кафедра внутрішньої медицини 2

і фтизіатрії

Шановні студенти

останній день відпрацювання пропущених занятть

26.06.2020

Dear students

the last day when you can rework your missed lessons is

June 26, 2020

Шановні студенти

у зв’язку з введенням карантину та переходом на дистанційне навчання всі матеріали для підготовки та контролю знань студентів будуть знаходиться на сайті кафедри у розділі україномовним студентам – дистанційне навчання.

Студент повинен ознайомитись з розкладом, виконати всі завдання згідно даті та номеру теми. Виконані завдання студент повинен надіслати на поштову адресу

dsma.internalmedicine2.ukr@gmail.com

не пізніше ніж Х+1 день (де Х – дата заняття згідно розкладу). Рекомендований час надсилання відповідей на завдання - до 12.00, але не пізніше 15.30. В темі листа повинна бути вказана наступна інформація: своє ПІБ, факультет, № десятку та № теми у наступному форматі:

АААА_ВВВВВВ_СССС_DDDDDD, де

АААА – назва факультету латиною (I_med, II_med, stom, I_int, II_int)

BBBB - № десятку;

СССС –№ теми;

DDDDDD - Прізвище студента.

(ВАЖЛИВО!!! Прізвище має бути написано українською мовою)


З метою надання консультацій кафедрою у дистанційному режимі студент має надіслати на відповідні електронні адреси кафедр лист в темі якого повинно бути зазначено «ZAPYT»

Dear students

due to the quarantine and the transition to remote education, all materials for preparing to topics and monitoring of students' knowledge will be located on the department’s website in the section for Englishspeaking students - Distance learning.


The student should acquaint himself with the schedule, complete all tasks according to the date and topic number. Student must send completed answer form to the e-mail:

dsma.internalmedicine2.eng@gmail.com

not later than X+1 day (where X is the date of the topic according to the schedule) during working hours. The recommended time for sending answers is before 12.00, but no later than 15.30. The following information should be indicated in the subject of the letter: your name, faculty, number of subgroup and topic number in the following format: AAAA_BBBB_CCCC_DDDD, where

AAAA - the name of the faculty in Latin letters (II_int);

BBBB - subgroup number;

CCCC - topic number;

DDDD - student's last name.

Example – II_int_Sobgroup3_Topic3_Jonsons

(IMPORTANT!!! Surname must be written in English according to the list from Dean`s office)

In order to provide consultations by the department, the student should send a letter in the subject of which should be indicated "QUERY"